Урок: "Марс - нашият вероятен бъдещ дом"


Цел: Запознаване с най-популярната планета в Слънчевата система по атрактивен и различен начин. Марс е единственият реален кандитат за междупланетен пилотиран полет, и затова интересът към него не стихва. Представяйки си, че са бъдещи туристи в една екскурзия до Марс, чрез предложения туристически справочник, учениците ще могат да се запознаят с всичко онова, което трябва да знаят за планетата, за да бъде престоят им там безопасен и приятен.

На базата на познаването на основни физични закони, изучавани в средното училище, знанията по астрономия, а там където е необходимо и с малко нови знания, учениците ще могат да решат и интересни задачи, посещавайки Марсианската обсерватория.

След запознаване с материала в доклада "Туристически справочник за Марс", на учениците могат да се предложат два типа задачи:

Качествени - отнасящи се до физичната природа и особености на планетата Марс - размери, маса, плътност на веществото, гравитация, движение (околоосно и орбитално), атмосфера, температура и налягане, климат, особености на релефа - образувания (кратери, вулкани, каньони), история на изследването на Марс - мисии; спътници на планетата. Могат да се правят сравнения със Земята.

Количествени - идеи за различни видове задачи, които могат да бъдат решени, се съдържат в секцията "Забавления". По преценка на учителя, могат да бъдат избрани само някои от задачите ("Колко тежа на Марс?", "Как изглежда небето на Марс?", "Пасажи на Земя, Фобос и Деймос, наблюдавани от Марс"), или всички, при проявен по-голям интерес.

За задачите - "Къде на марсианското небе виждаме Земята?" (изчисляване на максималната елонгация) и "Колко бляскава се вижда Земята?", при необходимост учителят може да припомни основни положения от планетните конфигурации (за първия въпрос), а за втория - понятия като: блясък, осветеност, видима звездна величина, формула на Погсън и връзката между осветеността и разстоянието до източника на светлина. Последното се явява ново знание, но за решаването на задачата е достатъчно учениците да знаят, че осветеността (E) върху дадена повърхност зависи обратно пропорционално от квадрата на разстоянието до източника (r).

След решаването на задачите, получените резултати се анализират и се правят сравнения с подобни явления и обекти, наблюдавани от Земята.

Качествени задачи – Примерен тест

1. Кое от следните твърдения е вярно?
А) Марс е по-голям от Земята
Б) Марс е по-малък от Земята
В) двете планети са еднакви

2. Какво е съотношението между гравитацията на Марс и Земята?
А) 0.25
Б) 0.51
В) 0.38

3. Къде атмосферното налягане е по-голямо?
А) на Земята
Б) на Марс
В) няма разлика

4. На какво се дължи ръждиво-червеният цвят на марсианското небе?
А) на разсейването на светлината от марсианската атмосфера
Б) на наличието на прахови частици лимонит (Fe3O4)
В) на температурата на повърхността на планетата

5. От какво основно се състоят полярните шапки на Марс?
А) от замръзнала вода
Б) от замръзнал NO
В) от замръзнал СО2

6. Най-високият вулкан на Марс (а и в Слънчевата система) се нарича Олимпус Монс. Каква е неговата височина?
А) 26 км
Б) 29 км
Б) 17 км

7. Най-голямият каньон в Слънчевата система също е на Марс - каньонът Маринър. С какво е съизмерима дължината му?
А) Гранд каньон в Колорадо, САЩ
Б) Разстоянието от Ню Йорк до Лос Анджелис
В) Разстоянието Силистра - Петрич


Количествени задачи - виж коментара по-горе

Забележка: Така предложеният урок е за два учебни часа. Добре е, при наличието на база и подходящи условия, да се направи и наблюдение с телескоп на Марс, което може да бъде съчетано с решаването на някои от задачите.